PHP-Freelance Master


ԻՆՉՈՒ PHP-WORDPRESS?

Որովհետև այն գումար վաստակելու ամենակարճ և ամենահեշտ ձևն է:

PHP-WordPress-ը հանդիսանում է կայքերի կառուցման ամենամեծ և պահանջված հարթակը, որի օգնությամբ էլ ստեղծվել է շուրջ 75 միլիոն կայք: Այն բաց կոդով բովանդակության կառավարման համակարգ է, որը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուրին ստեղծել և կառավարել կայքը ցանկացած նպատակի համար:

 

 

HTML, CSS

(Փուլ 1)

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ

Դասընթացի ընթացքում հիմնական շեշտը դրվելու է հետևյալ կետերի վրա`

 • HTML
 • CSS
 • FlexBox (grid,...)
 • Bootstrap (grid, components, themes)

ԱՅԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Դասընթացի մեկնարկը` 2021

Դասընթացի տևողությունը՝ 24 ժամ / 8 դաս

Դասընթացի արժեքը՝ 54 000 ՀՀ դրամ (1 անսվա արժեքը)


Մասնակիցներին որևէ նախնական ծրագրավորման գիտելիքներ հարկավոր չեն: 

“PHP/ OOP PHP”

(Փուլ 2)

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ

Դասընթացի ընթացքում հիմնական շեշտը դրվելու է հետևյալ կետերի վրա`

 • PHP syntax basics
 • PHP variables and constants
 • Data types in PHP
 • Operators in PHP
 • Control constructs PHP. Conditions
 • PHP control constructs. While and do-while loop
 • Arrays in PHP
 • PHP for loop
 • The foreach loop in PHP
 • Alternative PHP Syntax
 • Require and include in PHP
 • The header function in PHP
 • Date and time functions in PHP
 • GET and POST methods in PHP
 • Uploading files in PHP
 • Work with sessions in PHP
 • Working with cookies in PHP
 • Functions for working with files in PHP
 • MySQL Server
 • PHP functions for working with databases
 • Class and object
 • Object Properties
 • Object methods
 • __construct and __destruct methods
 • Static Properties and Methods
 • Inheritance
 • Abstract classes and interfaces
 • Interfaces and Type Control
 • Startup and namespaces
 • Composer and startup
 • Traits
 • Late static bindings
 • Design patterns

 

ԱՅԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Դասընթացի մեկնարկը՝ 2021

Դասընթացի տևողությունը՝ 48 ժամ / 16 դաս

Դասընթացի արժեքը՝ 98 000 ՀՀ դրամ (2 ամսվա արժեքը)

 

Անհրաժեշտ են վեբ ծրագրավորման HTML, CSS գիտելիքներ:

 

 

“Wordpress, E-commerce”

(Փուլ 3) 


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ

Դասընթացի ընթացքում հիմնական շեշտը դրվելու է հետևյալ կետերի վրա`

 • Installing WordPress
 • Importing test data
 • Header and footer template files
 • Connecting styles and scripts
 • The Loop WordPress Loop
 • Single template
 • Working with media files in WordPress
 • Pagination in WordPress
 • Bloginfo Function
 • Working with menus in WordPress
 • Sidebars and widgets in WordPress.
 • Customizing themes.
 • Unyson Framework
 • WordPress Multilingual
 • WP_Query Class
 • E-commerce
 • Custom theme settings
 • Homepage banner
 • The main navigation menu
 • Widgets under the main banner
 • Block Recent Products
 • Label Sales
 • Widget Selected products
 • Footer menu
 • Search Block
 • Creating a Category Page Structure
 • Left sidebar. Menu widget and banner.
 • Category page
 • Block filtration
 • Search pages, tags, 404
 • Product card
 • The basket
 • Checkout page
 • My account
 • Completion
 • Store integration with CRM system

ԱՅԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Դասընթացի մեկնարկը՝ 2021

Դասընթացի տևողությունը՝ 48 ժամ / 16 դաս

Դասընթացի արժեքը՝ 99 000 ՀՀ դրամ (2 ամսվա արժեքը)

 

 

ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ

Հաշվի առնելով, որ տեղերը սահմանափակ են, մասնակիցների ընտրությունը կկատարվի ըստ դիմելու առաջնահերթության:  Ընտրված մասնակիցները լրացուցիչ կտեղեկացվեն: Հարցերի դեպքում, խնդրում ենք զանգահարել 010/93/99 556810: