PARAM Գերհամակարգիչ


Հայ- Հնդկական ՏՀՏ Գերազանցության Կենտրոնում առկա PARAM Գերհամակարգիչ:

Համակարգչի տեխնիկական նկարագիրը հետևյալն է`

  • PARAM 10000 - Master Node (Supermicro) AMD  Opteron 1216-Dual core/2.4GHz /2M cache CPU, RAM 8GB, 2*500GB SATA HDD, 4 Gigabit ethernet, 1 Mellanox MHGH18-XTC connectX IB HCA.
  • Compute Node (Supermicro) Opteron 1216-Dual core/2.4GHz /2M cache CPU, RAM 8GB, 2*500GB SATA HDD, 2 Gigabit ethernet, 1 Mellanox MHGH18-XTC connectX IB HCA.
  • Tyrone Storage 20TB of SATA based NAS external storage.
  • Various PCs/Workstations used as consoles to PARAM 10000.
  • A Backup Tape Library used to take backup of user data on PARAM 10000.

Ծրագրային Ռեսուրսները

PARAM 10000 -ի օպերացիոն համակարգը RedHat Linux Enterprise- ի հիման վրա է: